Parkregelement

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. Zodra men De Steenuil betreedt, aanvaardt men de toepasselijkheid van het onderhavige reglement en is men verplicht alle voorschriften en de door de medewerkers van De Steenuil gegeven aanwijzingen stipt op te volgen.
 2. Voor alle gevallen en/of situaties waarin dit reglement niet voorziet, behoudt De Steenuil zich het recht voor mondeling en/of schriftelijk aanvullende regels te stellen waaraan de bezoekers zijn gehouden.
 3. Onder ‘De Steenuil’ en ‘het park’ worden in dit reglement tevens begrepen de horecagelegenheden, de aangegeven kinderboerderij, het parkeerterrein en de fietsenstalling.
 4. Het reglement is opgesteld om de orde en veiligheid binnen De Steenuil te waarborgen.

Artikel 2. Toegang en verblijf

 1. Enkel met een geldig entreebewijs heeft u toegang tot het park, via de daarvoor bestemde toegangspoorten. Dit entreebewijs moet ook in het park op verzoek worden getoond.
 2. Entreebewijzen zijn uitsluitend geldig tijdens de op het entreebewijs vermelde datum en tijdens de bij de kassa vermelde openingstijden. De Steenuil is bevoegd de openingstijden te wijzigen.
 3. Kinderen jonger dan 18 jaar mogen het park uitsluitend onder doorlopend toezicht en begeleiding van een volwassene (tenminste 18 jaar oud) betreden.
 4. De Steenuil is bevoegd (een) gedeelte(n) van het park te sluiten, zonder tot enige vergoeding aan haar bezoekers gehouden te zijn.
 5. Voor de veiligheid van onze dieren worden er geen huisdieren toegelaten. Hulphonden zijn wel toegestaan in het park, mits de begeleider een legitimatiebewijs en entingsboekje van de hulphond kan tonen bij de gastenservice. De bezoeker met hulphond heeft op de wandelroute géén toegang tot de boerderij. Alleen het terras is toegankelijk.
 6. Het is niet toegestaan zich in het park voorbij de kassa’s te begeven met een fiets, step, loopfiets, driewieler, rolschaatsen, skeelers en/of, naar het oordeel van De Steenuil, gelijksoortige attributen.
 7. Auto’s dienen te worden geparkeerd op het parkeerterrein in de aangegeven vakken, (brom)fietsen dienen te worden geplaatst in de fietsenstalling.
 8. Voor het verlaten van terrein van De Steenuil dient u een uitrijdticket te kopen. Deze uitrijdtickets zijn verkrijgbaar bij de kassa’s. NVT
 9. Het is niet toegestaan op of over muren en omheiningen te klimmen.
 10. Afval dient te worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde afvalbakken.
 11. In de horecagelegenheden is het gebruiken van een consumptie verplicht. Het is niet toegestaan zelf meegebrachte consumpties te nuttigen in de horecagelegenheden.
 12. Het is niet toegestaan met geluidsapparatuur het park te betreden.
 13. Bezoekers dienen in het park gevonden voorwerpen af te geven aan de medewerkers van De Steenuil.
 14. Het maken van reclame, het houden van publieksenquêtes, tellingen, collectes en het aanbieden van goederen en diensten op het terrein van De Steenuil is niet toegestaan, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming van de General Manager is verkregen.
 15. Het uitdragen van (geloofs)overtuigingen of het houden van demonstraties op het terrein van De Steenuil is niet toegestaan, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming van de General Manager is verkregen.

Artikel 3. Beeld- en/of geluidsopnames

 1. De Steenuil kan beeld- en/of geluidsopnames (laten) maken van haar park en van de personen die zich in of rondom het park begeven. De Steenuil en de aan haar gelieerde bedrijven zijn gerechtigd deze opnames te gebruiken en te publiceren, bijvoorbeeld voor promotionele doeleinden. Uiteraard zullen De Steenuil en de aan haar gelieerde bedrijven hierbij de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. De Steenuil en de aan haar gelieerde bedrijven zijn voor gebruik en publicatie van de opnames geen vergoeding verschuldigd aan de daarop afgebeelde personen. Indien u niet in beeld wilt komen, mijd dan de plaatsen waar u een filmer, filmploeg en/of fotograaf aan het werk ziet.
 2. Het is niet toegestaan op het park geluids-, foto- en/of filmopnamen dan wel ander beeldmateriaal te maken voor commerciële doeleinden, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming van de General Manager van De Steenuil is verkregen.

Artikel 4. Veiligheid en aansprakelijkheid

 1. De Steenuil is gerechtigd bezoekers van wie zij vindt of vreest dat zij de orde, rust en/of veiligheid binnen het park verstoren, de toegang te ontzeggen zonder dat De Steenuil tot enige vergoeding is gehouden. Van strafbare feiten (of een vermoeden daarvan) wordt aangifte gedaan bij de politie.
 2. De Steenuil maakt gebruik van videocamera’s voor uw en onze veiligheid.
 3. Binnen De Steenuil is het niet toegestaan:
  a. attracties te betreden die op dat moment niet zijn opengesteld voor het publiek;
  b. te barbecueën of open vuur te hebben;
  c. wapens of andere, naar het oordeel van De Steenuil , gevaarlijke voorwerpen voorhanden te hebben. De Steenuil behoudt zich het recht voor deze voorwerpen in beslag te nemen.
  d. verdovende middelen te gebruiken, te bezitten en/of te verhandelen.
 4. Het bezoek aan De Steenuil geschiedt geheel voor eigen risico. 5. De Steenuil aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel en/of diefstal, verlies, vermissing of schade aan bezittingen van haar bezoekers ontstaan tijdens en/of ten gevolge van een bezoek aan het park (zoals letsel of schade veroorzaakt door de in het park aanwezige dieren of ontstaan tijdens het gebruik van de in het park aanwezige speeltoestellen en attracties dan wel het betreden van de boerderij etc.), behoudens voor zover ontstaan als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van (het management van) De Steenuil .
 6. De Steenuil is niet aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder begrepen bedrijfsschade en inkomstenderving.
 7. Voor zover De Steenuil geen beroep toekomt op genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen, geldt dat zij maximaal aansprakelijk is voor het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald aangevuld met het bedrag van het eigen risico.
 8. Binnen het park kunt u zich in de nabijheid en op de aangegeven plaatsen zelfs tussen de dieren begeven. Wij wijzen u er op, dat de dieren onvoorspelbaar gedrag kunnen vertonen waardoor u letsel of schade aan uw bezittingen kunt oplopen. Door het park te betreden aanvaardt u dit risico.

Artikel 5. Dieren

 1. Het voeren van de dieren is ten strengste verboden. Slechts op de aangegeven plaatsen mogen de daar aanwezige dieren worden gevoerd met voer afkomstig uit de ter plaatse aanwezige voederautomaten.

Artikel 6. Aanvullende maatregelen corona

Aanvullende maatregelen in verband met corona voor iedereen. Houd hier rekening mee!

 • Was jouw handen zo vaak mogelijk (20 seconden lang met water en zeep, daarna handen goed drogen)
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg en was daarna je handen
 • Schud geen handen
 • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen. Door 1,5 meter afstand te houden is de kans kleiner dat mensen elkaar besmetten.
 • Vermijd drukte. Als je ziet dat het lastig wordt om 1,5 meter afstand te houden: loop door.
 • Heb je klachten blijf dan thuis!

Het niet naleven van bovengenoemde maatregelen kan leiden tot weigering of verwijdering uit het park. Je hebt daarbij geen recht op restitutie.

Wij wensen u een zeer aangenaam verblijf in De Steenuil !
Management en medewerkers De Steenuil

Houdoe en tot gauw!